NTL: Kết quả giao dịch bán 367.520 cổ phiếu

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.241.780 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 7,6% trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 160.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,98%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 1.081.780 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :6,6%

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua 0 cổ phiếu, bán: 160.000 cổ phiếu

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua: 74.430 cổ phiếu, bán : 281.950 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 874.260 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 5,36 % trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 874.260 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :5,36%

Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 04/09/2009 đến ngày 07/10/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01