NTL: Kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Kha : Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Vũ Gia Cường : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Văn Ninh : Uỷ viên Hội đồng quản trị

4. Ông Đinh Quang Chiến : Uỷ viên Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh : Uỷ viên Hội đồng quản trị

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01