NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị Từ Liêm như sau

Tên tổ chức báo cáo: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFM)

Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : NTL

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam ( VF1)

Số lượng và tỷ lệ nắm giữ : 164.760 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 1.00 %

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)

Số lượng và tỷ lệ nắm giữ: 427.560 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 2,61%

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)

Số lượng và tỷ lệ nắm giữ: 369.710 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 2,25 %

Tổng số lượng , tỷ lệ cổ phiếu nhóm người có liên quan nắm giữ cho tới ngày báo cáo 30/06/2008 :

962.030 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5,87%.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01