NTL: Ông Đinh Quang Chiến – TV.HĐQT đã mua 81.140 cổ phiếu

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

Người thực hiện giao dịch: Đinh Quang Chiến

· Mã chứng khoán: NTL

· Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.041.710 cp (6,35%)

· Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 81.140 cp

· Số lượng cổ phiếu đã mua: 81.140 cp

· Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.122.850 cp (6,85%)

· Mục đích giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu

· Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 01/07/2009

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01