• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – TV.HĐQT đã bán 81.140 cổ phiếu

  Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

  · Người thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Thịnh

  · Mã chứng khoán: NTL

  · Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị

  · Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 281.140 cp (1,71%)

  · Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 81.140 cp

  · Số lượng cổ phiếu đã bán: 81.140 cp

  · Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 200.000 cp (1,22%)

  · Mục đích giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính

  · Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 01/07/2009

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01