NTL: Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – TV.HĐQT đã bán 81.140 cổ phiếu

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

· Người thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Thịnh

· Mã chứng khoán: NTL

· Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 281.140 cp (1,71%)

· Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 81.140 cp

· Số lượng cổ phiếu đã bán: 81.140 cp

· Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 200.000 cp (1,22%)

· Mục đích giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính

· Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 01/07/2009

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01