NTL: Hai TV.HĐQT chuyển nhượng 81.140 cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

1. Người thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Thịnh

 • Mã chứng khoán: NTL

 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV.HĐQT

 • Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 281.140 cp (1,71%)

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 81.140 cp

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 200.000 cp (1,22%)

 • Mục đích giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính

 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 01/07/2009 đến ngày 29/09/2009

2. Người thực hiện giao dịch: Đinh Quang Chiến

 • Mã chứng khoán: NTL

 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV.HĐQT

 • Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.041.710 cp (6,35%)

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 81.140 cp

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.122.850 cp (6,85%)

 • Mục đích giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu

 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 01/07/2009 đến ngày 29/09/2009

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01