NTL: Ông Lê Minh Quân – TV.BKS đã bán 150.000 cổ phiếu NTL

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Lê Minh Quân

2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV.BKS

3. Mã chứng khoán giao dịch: NTL

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 565.040 CP (3,45%)

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP

6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 150.000 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 415.040 CP (2,53%)

8. Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ 15/09/2008 đến 31/12/2008.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01