NTL: Biên bản họp Ban kiểm soát

Ngày 30 tháng 03 năm 2009, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL), Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác năm 2009 và nhiệm kỳ II của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả như sau:

1. Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:

– Căn cứ vào điều lệ hiện hành về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.

– Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27 tháng 03 năm 2009.

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu ông Lê Minh Quân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2009 và nhiệm kỳ II (2009 – 2014).

– Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%

2. Kế hoạch công tác:

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2009 và nhiệm kỳ II đã được đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính quí và năm;

Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;

Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư va quyết toán vốn đầu tư;

Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát:

a. Ông Lê Minh Quân – Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

· Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

· Xem xét kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.

· Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

b. Ông Lê Văn Thục – Uỷ viên ban kiểm soát: thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

· Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý và năm.

· Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành trong năm.

c. Ông Nguyễn Lâm Giang: Uỷ viên ban kiểm soát : thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

· Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.

· Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01