• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Ông Nguyễn Lâm Giang – TV.BKS chưa bán được 3.000 CP

  Kết quả giao dịch của Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  · Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Lâm Giang

  · Mã chứng khoán giao dịch: NTL

  · Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Ban kiểm soát

  · Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 4.482 cp

  · Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 cp

  · Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cp

  · Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 4.482 cp

  · Mục đích thực hiện giao dịch: tiêu dùng cá nhân

  · Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/11/2009 đến ngày 20/02/2010

  · Lý do không thực hiện được giao dịch: không khớp được lệnh bán.

  Ông Nguyễn Lâm Giang đăng ký bán tiếp 3.000 cp từ ngày 01/03/2010 đến ngày 01/05/2010 với mục đích chi tiêu tài chính cá nhân.

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01