NTL: Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – TV.HĐQT đã bán 120.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Ngọc Thịnh
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 172.000 cp (chiếm tỷ lệ 1,05%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 120.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 120.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 52.000 cp (chiếm tỷ lệ 0,32%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/04/2010 đến ngày 19/05/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01