NTL: Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – TV.HĐQT đã bán 28.000 cp, ông Lê Minh Tuân – KTT đã mua 5.000 cp

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

1. Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Ngọc Thịnh

· Mã chứng khoán giao dịch: NTL

· Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị

· Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 200.000 cp (chiếm tỷ lệ 1,22%)

· Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 cp

· Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.000 cp

· Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 172.000 cp (chiếm tỷ lệ 1,05%)

· Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân

· Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 15/10/2009 đến ngày 15/01/2010

· Lý do báo cáo chậm: Do đi công tác xa chưa kịp báo cáo.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh đăng ký bán 120.000 cp theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 27/04/2010 đến ngày 19/05/2010 với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 52.000 cp (chiếm tỷ lệ 0,32%)

2. Tên người đăng ký giao dịch: Lê Minh Tuân

· Mã chứng khoán giao dịch: NTL

· Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng

· Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 0 cp

· Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cp

· Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000 cp

· Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5.000 cp (chiếm tỷ lệ 0,03%)

· Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

· Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/01/2010 đến ngày 21/04/2010

· Lý do không mua đủ số lượng đăng ký: không khớp được lệnh

Ông Lê Minh Tuân đăng ký bán 5.000 cp kể từ ngày 27/04/2010 – 27/06/2010 với mục đích chi tiêu tài chính cá nhân. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01