NTL: VF1 đã bán hơn 490.000 cổ phiếu

Giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu thực hiện ngày 16/1/2013.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau:

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)

Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.062.580 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 8,29%

Số lượng chứng chỉ quỹ đã bán: 490.770 cổ phiếu

Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau giao dịch: 4.571.810 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 7,48%

Giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu thực hiện ngày 16/1/2013.

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01