NTL: VFM đã bán 27.500 cổ phiếu

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ trướckhi thực hiện giao dịch: 825.840 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 5,06 % trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 30.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,18%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 795.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :4,88%

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua: 19.500 cổ phiếu, bán: 47.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ saukhi thực hiện giao dịch: 798.340 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 4,89 % trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 2.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,02%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 795.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :4,88%

Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 18/12/2009 đến ngày 15/01/2010.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01