NTL: Vợ ông Nguyễn Văn Ninh – TV.HĐQT đăng ký bán 80.000 cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Chung
  • Mã chứng khoán: NTL
  • Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Văn Ninh (là chồng)
  • Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 91.912 cp (0,56%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 11.912 cp (0,073%)
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
  • Mục đích giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/06/2009 đến ngày 31/10/2009

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01