Thông báo về ngày ĐKCC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000,đ

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/4/2020

1. Lý do và mục đích

– Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ  21/4/2020 đến 6/5/2020.

– Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo bằng thư gửi cổ đông và trên website của Công ty https://lideco.vn

– Nội dung lấy ý kiến:

a. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt.

– Thời gian tạm ứng cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (Đợt 3): Sẽ được thông báo sau khi lấy ý kiến.

b. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01