Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

HĐQT Công ty thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông, cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500,đ) Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2019 Ngày thanh toán: 10/6/2019 Chi tiết văn bản đính…

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2019-2024

Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 cùng một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác kinh doanh của Công…