NTL: Ông Đinh Quang Chiến (TV. HĐQT) đã mua 100.000 cổ phiếu NTL

Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL)

· Tên người thực hiện giao dịch: ông Đinh Quang Chiến

· Mã chứng khoán giao dịch: NTL

· Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

· Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi giao dịch: 911.920 cổ phiếu

· Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 100.000 cổ phiếu

· Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.011.920 cổ phiếu

· Thời gian thực hiện giao dịch: từ 15/8/2008 đến 20/10/2008

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01