NTL: Ông Đinh Quang Chiến – TV.HĐQT đã mua 29.790 cổ phiếu NTL

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Quang Chiến

2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

3. Mã chứng khoán giao dịch: NTL

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.011.920 CP (6,17%)

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP

6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 29.790 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.041.710 CP (6,35%)

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ 24/10/2008 đến 31/01/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01