NTL: Ông Lê Minh Quân – TV.BKS đã bán 80.750 cổ phiếu

Kết quả giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô Thị Từ Liêm (Mã CK: NTL):

  • Người thực hiện giao dịch: Lê Minh Quân
  • Mã chứng khoán : NTL
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV Ban kiểm soát
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện bán: 415.040 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 80.750 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán : 334.290 cổ phiếu
  • Lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký: do hết thời hạn đăng ký giao dịch
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 21/04/2010 đến 30/06/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01