NTL: Ông Lê Văn Thục – TV.BKS đã bán 1.880 cp

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Lê Văn Thục
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Ban kiểm soát
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 2.880 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 1.880 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.880 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.000 cp
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/11/2009 đến ngày 05/01/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01