NTL: Vợ ông Lê Minh Quân – Trưởng BKS đăng ký bán 127.300 cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã: NTL) như sau:

 • Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Hương
 • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
 • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Minh Quân
 • Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
 • Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: vợ
 • Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 415.040 cp (chiếm tỷ lệ 2,53%)
 • Số lượng cổ phiếu của người/tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 127.300 cp (chiếm tỷ lệ 0,78%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 127.300 cp
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp
 • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
 • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 07/08/2009 đến ngày 04/11/2009

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01