• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Vợ ông Nguyễn Hữu Lập – Phó TGĐ đã bán 20.000 cp

  Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL): Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ.

  • Tên người đăng ký giao dịch: Trần Thị Lệ Hằng
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Hữu Lập
  • Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  • Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: vợ
  • Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 474.436 cp (chiếm tỷ lệ 1,45%)
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 27.832 cp (chiếm tỷ lệ 0,17%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27.832 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 cp (trước khi nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1); 5.000 cp (sau khi nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1)
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 10.664 cp
  • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/05/2010 đến ngày 03/07/2010
  • Lý do chậm báo cáo: Do phải công tác xa

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01