Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Giấy ủy quyền Chương trình Đại hội Mẫu Phiếu/ Thẻ biểu quyết Quy chế tổ chức Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 Tờ trình BCTC đã được kiểm toán 2019, kết quả kinh doanh 2019. Tờ trình PA…

Thông báo về ngày ĐKCC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Mã chứng khoán: NTL Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ…