Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm và Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C đã ký hợp đồng số HDDKT.001-KT ngày 01/06/2021 về việc soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính 2021 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021…

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020

HĐQT Công ty thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại của năm 2020 cho cổ đông, cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000,đ) Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021…

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Quyết định của HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội Quy chế Đại hội Quy chế bầu cử Thư mời tham dự Đại hội Chương trình Đại hội dự kiến  Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Báo cáo hoạt động của…