Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty

Ngày 29 tháng 9 năm 2016, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty: Nghị quyết số: 20/2016/NQ-HĐQT-LIDECO về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng để thực hiện “Công trình hỗn hợp kinh doanh dịch vụ…