Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ra Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đ). Ngày đăng ký cuối…

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM ĐĂNG TẢI TOÀN BỘ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 theo trình tự thời gian dưới đây 1. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự…